ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ WEB
ПРАВИЛА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Контролорот ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ Скопје со адреса ул. Мери Бошкова број 21А, Скопје,e-mail: info@reptilmarketi.mk, со офицер за заштита на лични податоци Билјана Николовска, email: bnikolovska@reptilmarketi.mk, со контакт телефон 071 377 785, ги собира и обработува личните податоци од овој Формулар за апликација за клуб член. Личните податоци се собираат единствено за горенаведената цел, не се пренесуваат во други држави, не се пренесуваат на други контролори (трети страни) со исклучок во случаите кога тоа претставува исполнување на законска обврска или е во интерес на постапка пред надлежни институции. При чувањето и обработката на личните податоци се применуваат соодветни мерки, а истите се чуваат се додека согласноста за обработка на овие лични податоци не биде отповикана како и не биде прекинато членството во Рептил Клуб од страна на субјектот на лични податоци.”

  Име и презиме (задолжително)

  Година на раѓање

  Пол

  Адреса

  Град

  Телефон (задолжително)

  Email Адреса (задолжително)

  Број на членови на семејство

  Работен статус

  Дали сакате редовно да ви се доставуваат промотивните каталози?

  Начин на достава на промотивни каталози:


  Маркет во кој сакате да ја подигнете картичката (задолжително)

  СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РЕПТИЛ КЛУБ КАРТИЧКА (ЗАДОЛЖИТЕЛНО)

  Клуб картичката чини 30 денари.

  Со пополнување на оваа апликација согласен сум моите лични податоци дадени погоре согласно Законот за лични податоци да се обработуваат со цел стекнување Рептил Клуб Картичка. Сопственикот на личните податоци има право во секое време да ја повлече согласноста за добивање на промотивно пораки, бесплатно, со испраќање на email : info@reptilmarketi.mk или допис на следната адреса : РЕПТИЛ МАРКЕТИ ДООЕЛ ул.Мери Бошкова бр.21А